ПРОЕКТИ

ЗАЕДНО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Мрежата на ЛАГОВИ, почнувајќи од 01-ви септември 2019 година, започна со имплементација на проектот „Заедно за заштита на животната средина„ финансиски поддржан од Фондација Отворено општество Македонија, чии главни цели се:

– Зајакнување на соработката со општинскиот и граѓанскиот придонес во формулирање, насочување и оценување на политики, стратешки планови, акциони планови, правни инструменти и програми за заштита на животната средина во општина Битола

– Воспоставување и зајакнување на општинските и граѓанските капацитети, коордианција, развој на механизми и политики за одржливо управување со природните ресурси и екосистем.

Како краен резултат е Подготовка на Документ со препораки за заштита на животна средина за општина Битола.


Project Name

A description of the project and the works presented.


Let’s build something together.


%d bloggers like this: