ЗА НАС

Мрежата на ЛАГови како прва мрежа во Македонија, има посебна улога во поддршката на подобро дизајнирање и имплементирање на Програмите за рурален развој и представува платформа за вмрежување и разменана идеи. Соработката помеѓу Локалните Акциони Групи и ЛАГ иницијативите преку Мрежата на ЛАГови ќе овозможи размена на добри практики, поттикнувње на иновации, дополнување на искуствата за рурален развој, ќе се даде додоплнителна  вредност на локалните ресурси, а ќе се отворат можности за заеднички иницијативи базирани на заеднички економски, културни и историски вредности преку диверзификација и креативност на стратегиите за рурален развој.

Преку различноста и креативноста на Стратегиите за локален рурален развој на ЛАГ АГРО ЛИДЕР, ЛАГ ПЕЛАГОНИЈА, ЛАГ АБЕР 2015, ЛАГ ВАРДАР ЛЕАДЕР, ЛАГ СКАРДУС, ЛАГ ОСОГОВСКИ ЛИСЕЦ, ЛАГ ТИКВЕШКА ВИНСКА ДОЛИНА и заедничката соработка помеѓу нив и МРЕЖАТА НА ЛАГОВИ ќе се оставри значајно влијание врз секојдневниот живот на луѓето во руралните средини.

НАШИТЕ ЧЛЕНКИ


ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМЕ ПРОМЕНИ ВО РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


%d bloggers like this: